چرا مُد اهمیت دارد ؟

مد و مُدگرایی: رقصی دوجنبه بر صحنه‌ی زمان واژه‌های «مد» و «مُدگرایی» اغلب به‌جای هم به‌کار می‌روند، اما میان‌شان تفاوت ظریفی وجود دارد. *مد، جریان غالب و مقطعی در نوع پوشش، آرایش، یا هر جنبه‌ای از زندگی‌ست که توجه عموم را جلب می‌کند و برای دوره‌ای کوتاه‌مدت رواج می‌یابد. اما **مُدگرایی*، گرایش و علاقه‌ی فردی […]

تاریخ مُد

مد و مُدگرایی: رقصی دوجنبه بر صحنه‌ی زمان واژه‌های «مد» و «مُدگرایی» اغلب به‌جای هم به‌کار می‌روند، اما میان‌شان تفاوت ظریفی وجود دارد. *مد، جریان غالب و مقطعی در نوع پوشش، آرایش، یا هر جنبه‌ای از زندگی‌ست که توجه عموم را جلب می‌کند و برای دوره‌ای کوتاه‌مدت رواج می‌یابد. اما **مُدگرایی*، گرایش و علاقه‌ی فردی […]

مد و مُدگرایی

مد و مُدگرایی: رقصی دوجنبه بر صحنه‌ی زمان واژه‌های «مد» و «مُدگرایی» اغلب به‌جای هم به‌کار می‌روند، اما میان‌شان تفاوت ظریفی وجود دارد. *مد، جریان غالب و مقطعی در نوع پوشش، آرایش، یا هر جنبه‌ای از زندگی‌ست که توجه عموم را جلب می‌کند و برای دوره‌ای کوتاه‌مدت رواج می‌یابد. اما **مُدگرایی*، گرایش و علاقه‌ی فردی […]